1977 න් පස්සෙ පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට එන WB – IMF ඊනියා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මේ අය – වැය යෝජනා සමග එක්තරා තීරණාත්මක තැනකට රට තල්ලු කරනවා. ඒ, රාජ්‍යයේ හදවත බඳු මහා බැංකුව සහ ඊට කේන්ද්‍රීය සමස්ත මූල්‍ය කටයුතු, වඩා ලිහිල් ක්‍රමයකට පුද්ගලික අංශයට සම්බන්ධ කිරීමෙන්. ඒ අතර රටේ බැංකු පද්ධතියත් බරපතළ අස්ථාවර තැනකට ඇදලා දානවා. ලිබරල් ආර්ථික මිත්‍යාව තුළ, රටේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්, විවිධ තේමා පාඨ ඔස්සේ විකිණීම තමයි ඊට සමගාමීව සිද්ධවෙන්නෙ. ”බදු සංශෝධන හරහා පොදු ජනයා පීඩාවට පත්කොට, රාජ්‍ය නාස්තිය සහ අකාර්යක්‍ෂම කළමනාකරණය නිසා එන්න එන්න වැඩිවන අය – වැය පරතරය පියවා ගෙන, අපෙන් තව තව ණය අරගෙන උඹලා ටික දෙනෙක් සැපට ඉඳපල්ලා!” කියලා අර මූල්‍ය සමාගම් කියන වැඩේ අකුරටම මේ ආණ්ඩුව කරනවා.
කෙසේ හෝ මේ අය – වැය යෝජනා පරාජය කළ යුතුයි!
ඒත් ඒ කොහොමද?
Go through the following press Release of IMF;
CHAPA
IMF Completes First Review of the Extended Arrangement Under the EFF with Sri Lanka and Approves US$162.6 Million Disbursement
November 18, 2016

  •  IMF Executive Board completed the first review of Sri Lanka’s Extended Fund Facility (EFF) arrangement, which enables the disbursement of about US$162.6 million.
  •  The reinstatement of the amendments to the value added tax will help boost revenues, while the 2017 budget proposal should strengthen government finances.

On November 18, 2016, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed the first review of Sri Lanka’s economic performance under the program supported by a three-year extended arrangement under theExtended Fund Facility (EFF) arrangement. Completion of the review enables the disbursement of the equivalent of SDR 119.894 million (about US$ 162.6 million), bringing total disbursements under the arrangement to the equivalent of SDR 239.788 million (about US$ 325.1 million).
Sri Lanka’s three-year extended arrangement was approved on June 3, 2016 in the amount of about SDR 1.1 billion (US$1.45 billion, or 185 percent of quota in the IMF at that time. See Press Release No. 16/262). The government’s reform program, supported by the IMF, aims to reduce the fiscal deficit, rebuild foreign exchange reserves, and introduce a simpler, more equitable tax system to restore macroeconomic stability and promote inclusive growth.

Following the Executive Board’s discussion of the review, Mr. Tao Zhang, Acting Chair and Deputy Managing Director, said:
“Sri Lanka’s performance under the Fund-supported program has been broadly satisfactory despite challenging circumstances. Macroeconomic and financial conditions have begun to stabilize, inflation has trended down, and the balance of payments has improved. Meanwhile, international reserves remain below comfortable levels.
“Fiscal performance has been encouraging. The reinstatement of the amendments to the value added tax will help boost revenues. The 2017 budget proposal aims to strengthen government finances through revenue mobilization, while guarding against revenue shortfalls by aligning spending with revenue on a quarterly basis. The new Inland Revenue Act scheduled for early next year should result in a more efficient, transparent, and broad-based tax system. Complementary structural reforms in tax administration, public financial management, and the governance and oversight of state-owned enterprises are critical for durable fiscal consolidation.
“While inflation has abated, credit growth remains strong. The central bank indicates its readiness to tighten the monetary policy stance further if inflationary pressures resurge or credit growth persists. The authorities intend to continue building up reserves through outright purchases while allowing for greater exchange rate flexibility.
“The banking sector is currently well capitalized. Steps are being taken to find a resolution mechanism for the distressed financial institutions. Going forward, there is a need to strengthen the supervisory and regulatory framework, and identify and mitigate vulnerabilities in the financial sector, particularly with regard to non-banks and state-owned banks.”
IMF Communications Department
MEDIA RELATIONS
PRESS OFFICER: Keiko Utsunomiya