බලාපල්ලා!

මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය සේවාව පෝෂණය කරමින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෙ, අපිත් අයිති – මෙන්න මේ අපේ පොදු ජනයා වෙනුවෙන්! උන් ( අපි!)තමයි අන්තිම සතේට බදු ගෙවන්නෙත්, උන්ගෙ ( අපේ!) ඡන්දයත් කොල්ල කනවා! මේ යථාර්ථයට පිටින් ‘තමන්ගෙ පවුල ගොඩ!” කියලා හිතාගෙන, මේ පොදු ජනයාට ( අපට! ) කෙළවන්න හදන එවුන් මොක්කුද?
ඇති හැකි සුළුතරයට ජීවිතය – නැති බැරි බහුතරයට මරණය! ඒකද තොපි (?) මේ කරන්න හදන්නෙ?


CHAPA