රට ගොඩගන්නෙ මෙහෙමයි!

1. ආණ්ඩුව, ඇත්ත ජාතික ආණ්ඩුවක් විදිහට ක්‍රියාකරනවා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ සමාජ යුක්තිය සහතික කරනවා.
2. රටට අවාසි ගෙන දෙන ඊනියා – ඉදිරි සංවර්ධන ව්‍යපෘති සියල්ල නවත්තනවා. 

3. පවතින තත්වය සමාලෝචනය කරනවා
4. අරගෙන තියෙන ණය කොන්දේසි නැවත විමර්ශනය කරනවා
5. රටට හානිකරන ඒ ණය කොන්දේසි වෙනස් කරගන්න පියවර ගන්නවා. 
6. රාජ්‍ය නඩත්තු වියදම් සහ නාස්තිය අවම කරගන්නවා.
7. දෙස් විදෙස් ණය අවම කෙරෙන රටට අනන්‍ය කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා, කෘෂිකර්මාන්තය ජාතික ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරනවා. සෙසු සියළු කර්මාන්ත ත් – රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික සම පදනමේ සංවර්ධනය කරනවා.
8. ඒ සඳහා නිශ්චිත කාලයක් නියම කරගන්නවා
9. ඊනියා ව්‍යවස්ථා කතා පැත්තක දාලා, රටේ හැම පක්ෂයක්ම, හැම ජන කොටසක්ම එකතුකරගන්න මහා බුද්ධිමය සංවාදයක් ගොඩනගනවා.රටේ ස්වීය සංවර්ධන ගමනට සමගාමී සහ වඩා සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් ස්ථාපිත කරනවා.
10. දුෂණ, වංචා සහ අක්‍රමිකතා නැතුව, අපි හැමෝම එකා වගෙ මහන්සිවෙලා වැඩ කරනවා.
CHAPA, Dec 16, 2016