අද දහවලේ සිට රට පුරාම හෝ බොහෝ ප්‍රදේශවල විදුලි ය එකවර ඇණ හිටියා. ළග ළග මේ දෙවැනි වතාව. මෙය කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක්ද හදිසි බිද වැටිමක්ද කියලා දැනගන්න බැහැ. හැබැයි එකක් පැහැදිලියි. මුලු රටම වගෙ දණගස්සවන්න පුලුවන් යම් බලයක් මෙතැනින් මතු වෙනවා. වෘත්තිකයන් සමග නොගැලපෙන සහ අවිචාරවත් ගණුදෙනුවක ඉන්න ආණ්ඩුවට මෙය රතු එළියක්! ජනාධිපති වරයා, අගමැතිවරයා සහ විෂය භාර ඇමතිවරු දැන්වත් වෘත්තිකයන් සමග යහපත් සබඳතා වක් ගොඩ නගා ගන්න ඕන – රටේ යහපත වෙනුවෙන්. අලුත් ඇරඹුමකට මේ රතු එළියහොදටම ප්‍රමණවත්!
CHAPA
March 13, 2016