හොර ඡන්ද එපා! හොඳ මැදිහත් වීමක්!

2018-02-15
අද පාර්ලිමේන්තුවේදී, රු.මිලි. 55 ක පරිපුරක ඇස්තමේන්තුව 31 ට 33 ලෙස සම්මත වීම බොරු මවා පෑමක් බව අදාළ කැමරා දර්ශන යළි පරීක්ෂා කරමින් තහවුරු කරගනීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සහ තවත් පක්ෂවල අය පියවර ගැනීම, ඉදිරි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණයක්. රට වඩා නිවැරදි දිශාවකට තල්ලු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ මේ වගෙ සජීව මැදිහත්වීම් වලින් විතරයි! ඒ මොන පැත්තද, මොන පක්ෂයද කියන එක වැදගත් නැහැ! පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බලගැන්වීම හැම පැත්තෙම වගකීමක්. පසු ගිය දා පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිදුවුණු ගැටුමට අදාළව ගත් පියවරත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙලෙස අභියෝගයට ලක් විය යුතුයි! එය වැරදි පරීක්ෂණයක් සහ වැරදි ප්‍රතිඵලයක්! ජනමාධ්‍ය ගැනත් මේ මොහොතෙ යමක් කිව යුතුයි, විශේෂයෙන්ම රුපවාහිනී නාලිකා මේ සම්බන්ධයෙන් වග කිවයුතු මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕනෙ, හිරු, දෙරණ..ප්‍රවෘති වාර්තාකරණය මේ අතර සැලකිය යුතු මට්ටමක තියෙනවා, අපි තව වැඩෙන්න ඕනෙ! මේ යෝජනාව සාමුහික මාධ්‍ය මැදිහත්වීමක් සඳහා!
CHAPA
May 5, 2016